Privacy

Privacy Verklaring

 

YŪGEN tours neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus het algemene beleid van YŪGEN tours op het vlak van gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is YŪGEN tours, handelsnaam van LaBASTI BVBA, met maatschappelijke zetel in België, Beverdijk 72, 3150 Haacht, ondernemingsnummer BE0471.244.608 en lid van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus met lidnummer 9669.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met hello@yugentours.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt YŪGEN tours gegevens?

YŪGEN tours verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw vakantie, wanneer u zich inschrijft op onze gratis nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt YŪGEN tours?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, waardoor het gebruik ervan sneller en eenvoudiger kan verlopen. Ze kunnen eveneens gebruikt worden om een site te personaliseren naargelang uw persoonlijke voorkeuren, en, om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

Uw internetbrowser laat toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Het verwerpen van cookies kan echter de optimale navigatie en de functionaliteit van diensten op de site in het gedrang brengen.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Doel is om te analyseren hoe de website door gebruikers bezocht en gebruikt wordt. Google stelt hierover rapporten ter beschikking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies, en uw IP adres, worden door Google opgeslagen op wereldwijde servers. Google mag de informatie over uw website-gebruik en de website-activiteit aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. U kan het gebruik van cookies weigeren, zoals hierboven beschreven. Wij benadrukken dat dit echter tot gevolg heeft dat u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt YŪGEN tours gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voorvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door YŪGEN tours?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder controle van YŪGEN tours. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

 

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met hello@yugentours.com.U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij hello@yugentours.com, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop YŪGEN tours uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de https://www.privacycommission.be/Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Enkel de directie van YŪGEN tours heeft toegang tot uw gegevens, dewelke elektronisch beschermd zijn door o.a. paswoorden, beveiligings-en anti-virus software, geïnstalleerd op de vaste en draagbare computers van de directie. Bovendien worden de kantoren steeds afgesloten en zijn de elektronische en papieren dragers enkel toegankelijk voor de directie. Er is geen personeel dat inzage heeft in uw gegevens.

 

Wijzigingen

YŪGEN tours behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.